Ameriken Toupatou Ap Selebre Jou Aksyon De Gras la, “Thanks Giving”

Jou Aksyon de Gras 2020 an rive nan mitan yon pandemi, men li pa deranje twòp tradisyon ameriken yo. An reyalite, òganizasyon charitab ameriken yo, pa egzanmp, make jou fèt la nan fè sèvis volontè tankou ede moun ki nan bezwen, distribye manje bay sila yo ki san zabri ak moun kap sèvi peyi a tankou ponpye, lapolis, ak lame.

Ameriken yo selebre Jou Aksyon de Gras la nan katriyèm jedi mwa Novanm chak ane. Yo make jounen tradisyonèlman la avèk bwo bataklan manje kote fanmi reyini ansam pou di Bon Dye mèsi pou tout sa li fè pou yo pandan ane ak yon gwo tonton kondenn boure nan mitan tab yo.

Prezidan ameriken an toujou beni kodenn nan nan Mezon Blanch avan fèt la. Se okasyon tou pou chèf leta a envite veteran ou byen al vizite manm lame pou selebre Jou Aksyon de Gras la ak yo sou baz yo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: